Gr. 4-6

Kode Bemeestering Beskrywing %
1 Ontoereikende 0-29%
2 Basiese 30-39%
3 Matige 40-49%
4 Voldoende 50-59%
5 Beduidende 60-69%
6 Verdienstelike 70-79%
7 Uitstaande 80-100%
 • Afrikaans / HT  50% (Vlak 4)
 • Wiskunde 40% (Vlak 3)
 • Engels / EAT  40% (Vlak 3)
 • 40% enige 2 ander vakke (Vlak 3)

LW: HIERDIE IS SLAAGVEREISTES – GEEN KONDONERING (CONDONATION)

VOLGENS CAPS WORD PROMOSIE BEREKEN AS VOLG:

 • 80% – Alle assessering van Januarie tot November
 • 20% – Eksamens

Die berekening het ‘n groot invloed op punte!!!

 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskap
 • Sosiale Wetenskap
  • Geskiedenis
  • Geografie
 •  Skeppende Kuns
 • Lewensoriëntering
 • Stimulus Maksima
 • Assesserings geskied volgens die hersiende CAPS-dokument.
 • Aan die einde van elke kwartaal word rapporte aan ouers ge-epos.
 • Slegs ‘n informele toetsreeks word tydens Kwartaal 1 en 3 geskryf.
 • Afbakening sal een week voor die betrokke toets aan die leerders verskaf word.
 • Tydens Junie en November word formele eksamens geskryf.
 • Toetsroosters sal op die “D6 Connect” geplaas word.

Remediërende Onderrig (RO) word elke Maandag tot Donderdag van 13:40 tot 14:15 deur ons gekwalifiseerde onderwysers aangebied.  Leerders word geïdentifiseer deur hulle teen die Afrikaanse-, Engelse-, en Wiskunde-uitkomste te assesseer.  Indien die leerders nie die gewenste uitkomste bereik nie, word daar gratis hulp aan hulle verleen.  Daar word van ouers verwag om toe te sien dat leerders die klasse pligsgetrou bywoon. Dit is die onderwysers se verantwoordelikheid om toe te sien dat leerders met gemak die uitkomste  sal bereik.

Graad Wiskunde Afrikaans Engels
Gr 4 Mev. Griet Coetzer Mev. Nanette Scheepers Me. Linette Ebersohn
Gr 5 Mev. Griet Coetzer Mev. Nanette Scheepers Me. Linette Ebersohn
Gr 6 Me. Carla Botha Mev. Henriette van Tonder Me. Hanli Olivier

Aan die begin van elke jaar kry elke leerder ‘n Bergland-dagboek waarin gebeure van die jaar aangeteken word. Dit word gebruik om huiswerk neer te skryf en deur ouers gekontroleer te word. Leerlinge kry daagliks huiswerk. Die doel is om aan leerders die geleentheid te bied om reeds bemeesterde werk wat verband hou met die akademiese vaardighede, selfstandig te beoefen. Dit is ook noodsaaklik dat die vaslegging van aangeleerde vaardighede ingeskerp moet word om ‘n gedissiplineerde akademiese verantwoordelikheid by leerders te kweek. Dit sluit take, projekte of leerwerk in. Dit is u as ouer se verantwoordelikheid om seker te maak dit word gedoen en gekontroleer.

Vordering van leerders kan deur middel van georganiseerde oueraande (een per kwartaal) bespreek word met onderwysers. Oueraande is daar om probleme op te los en oplossings te vind wat u leerder kan help om vorentoe te beweeg en enige struikelblokke te kan oorkom. Dit is u as ouer se verantwoordelikheid om dit pligsgetrou by te woon.

afAfrikaans